kolko kolka kolko

Formularz - kotły

Formularz - kotły

Wpisz dane

MWt
szt.
MPa
°C
%
%

Parametry wody surowej

mval/dm³
mg/dm³
mg/dm³
mg/dm³

Parametry wody oczyszczonej (dla istniejącej kotłowni)

mval/dm³
mg/dm³
mg/dm³
mg/dm³

Preferowana metoda odgazowywania wody dla kotłowni wodnej 

%
%
MJ/kg
%

Sposób magazynowania (składowania) paliwa

naziemny z ruchomą podłogą

doba
h

zagłębiony z ruchomą podłogą

doba

z suwnicą czerpakową

doba

przewoźne kontenery z ruchomą podłogą (obj. 35 m³)

szt.

Dopuszczalne wskaźniki emisji zanieczyszczeń

μg/m³
μg/m³
μg/m³
μg/m³

Granice dostawy (zasilanie)

Wymagania dotyczące poziomu automatyzacji

Rodzaj systemu usuwania popiołu

Parametry zwracanego kondensatu

mg/dm³
μS/cm
mg/dm³

Ciśnienie wody

MPa
MPa
MPa
MPa

Parametry pary dla użytkowników

°C
t/h

Dodatkowo prosimy załączyć następujące dane (jeżeli są)